Przeskocz do treści

Regulamin konkursu plastycznego organizowanego w ramach Starogardzkich Dni Rodziny 2021


ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny z siedzibą w Okolu gmina Starogard Gdański.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2021”.
 3. Konkurs sfinansowany jest ze środków Fundacji PZU.
 4. Biuro projektu „Starogardzkie Dni Rodziny 2021” jest zlokalizowane przy
  ul. Kasztanowej 11, 83-200 Okole.
  CELE KONKURSU
 5. Propagowanie tradycyjnego modelu rodziny.
 6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny i jej roli w życiu człowieka.
 7. Poszukiwanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych.
 8. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i artystycznych.
  WARUNKI UCZESTNICTWA
 9. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz dzieci
  i młodzieży z dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach
  i instytucjach pożytku publicznego z terenu miasta Starogard Gdański.
 10. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii:
  Kategoria I – uczniowie klas I-III, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina sercem domu”
  Kategoria II – uczniowie klas IV-VI, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina sercem
  domu”
  Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina sercem
  domu”
  Kategoria IV – osoby z niepełnosprawnością, konkurs plastyczny, hasło: „Rodzina
  sercem domu”
  Kategoria V – dzieci i młodzież z dziecięcych i młodzieżowych grup działających
  przy parafiach i instytucjach pożytku publicznego, konkurs plastyczny, hasło:
  „Rodzina sercem domu”
 11. Do każdej pracy musi być dołączony plik z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną
  metryczką (załącznik do regulaminu).
 12. Prace plastyczne powinny być wykonane na płaszczyźnie a następnie zeskanowane
  i wysłane wraz z metryczką na adres e-mail: konkursy@starogardzkierodziny.pl
 13. Każdy plik ze skanem pracy plastycznej oraz metryczką musi w swojej nazwie
  zawierać imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły lub nazwę organizacji
  np. Jak Kowalski kl. II a SP 1.
 14. Jeden plik nie może mieć więcej niż 1MB i musi być zapisany w formacie .jpeg.
 15. Każdy autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę
  plastyczna.
 16. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.
 17. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
  warunków niniejszego regulaminu i równoważne z wyrażeniem zgody na
  przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (ustawa z dnia
  28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.
  zm.).
 18. Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać
  w dowolny sposób wykorzystane przez Organizatora.
 19. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 20. Skan pracy plastycznej oraz metryczkę (załącznik), należy przesłać na adres e-mail:
  konkursy@starogardzkierodziny.pl do dnia 31 października 2021.
 21. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 22. Konkurs zostaje ogłoszony 15 września 2021 roku na stronie internetowej
  www.starogardzkierodziny.pl
  WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
 23. Łączna wartość nagród wynosi ok. 8000 zł
 24. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja
  konkursowa.
 25. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 26. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 8 listopada 2021 r.
 27. Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie internetowej
  www.starogardzkierodziny.pl oraz będą przekazane telefonicznie do szkół oraz
  dziecięcych i młodzieżowych grup działających przy parafiach i instytucjach
  pożytku publicznego, z których dzieci zajęły nagrodzone miejsca w Konkursie.
 28. Rozdanie nagród nastąpi po 8 listopada 2021 w sposób indywidualny
  po uprzednim kontakcie z laureatami. Sposób i termin zostanie ustalony
  w późniejszym terminie, zależnie od sytuacji i warunków panujących w związku
  z sytuacją epidemiczną.
 29. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty odbiór przez nagrodzonego
  uczestnika wraz z rodzicem, opiekunem lub nauczycielem po okazaniu legitymacji
  szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 30. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja
  konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do niej.
 31. Wszelkie pytania należy kierować na adres:
  konkursy@starogardzkierodziny.pl