Przeskocz do treści

Statut Stowarzyszenia Starogardzkie Rodziny

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie STAROGARDZKIE RODZINY i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 , poz. 104 zm. Dz.U. z 1990 r. Nr 14 poz.86), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego wraz z działaniami na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003r. z późn. zmianami.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Linowiec.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Starogard Gdański i województwa pomorskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie może współpracować  z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym również Członka Zarządu oraz powoływać biura.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II: Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o wartości moralne i patriotyczne, zgodnie z polską tradycją, a w szczególności:

 1. Ochrona rodziny, życia i godności człowieka oraz troska o duchowe, kulturowe, moralne i materialne środowisko ich życia, aktywizacji i rozwoju.
 2. Kształtowanie i upowszechnianie patriotycznych, społecznych i obywatelskich postaw.
 3. Promocja miasta i gminy Starogard Gdański oraz powiatu starogardzkiego na terenie województwa pomorskiego i Rzeczpospolitej Polskiej.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 2. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz wyrównywanie ich szans.
 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 5. Promocję wartości, które stanowią fundament instytucji małżeństwa i rodziny.
 6. Pracę formacyjną i edukacyjną służącą przygotowaniu do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz wzmacniającą więzi rodzinne.
 7. Finansowe i poza finansowe wspieranie edukacji nt. ochrony życia ludzkiego w przestrzeni publicznej.
 8. Promocję wartości i godności życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 9. Wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny.
 10. Promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych.
 11. Współpracę z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami w sferze realizacji ich zadań własnych.
 12. Pracę z młodzieżą oraz rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocowej.
 13. Organizowanie seminariów sympozjów, rekolekcji, warsztatów, festiwali i koncertów, konferencji, szkoleń, wykładów, zebrań dyskusyjnych i odczytów oraz praca formacyjna i edukacyjna na rzecz członków Stowarzyszenia.
 14. Organizowanie różnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży oraz rodzin, w tym również organizacja wypoczynku.
 15. Działalność usługową i handlową związaną z przygotowaniem zaplecza organizowanych wydarzeń.
 16. Pozyskiwanie dorosłych i młodzieży do pracy w charakterze wolontariuszy, tworzenie warunków dla działalności wolontariatu, tworzenie bazy danych wolontariatu dla potrzeb i celów statutowych Stowarzyszenia.
 17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii i dziedzictwa przyrodniczego.
 18. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 20. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 21. Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 22. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.
 23. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w obszarach wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 24. Działania integrujące członków i sympatyków Stowarzyszenia.

§9

Wszystkie środki Stowarzyszenia przeznaczone będą na cele, o których mowa w § 8 statutu.

Rozdział III: Członkostwo w Stowarzyszeniu

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających
  3. Honorowych

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym Zebraniu Zarządu.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym Zebraniu Zarządu.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego uiszczania wpłat na cele statutowe Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z wpłat na cele statutowe Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z uiszczaniem wpłat na cele statutowe, lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok,
   • z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez okres przekraczający jeden rok
   • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§18

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku quorum uchwały zostają podjęte w drugim terminie, 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§22

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i wiceprezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. ustalanie wysokości wpłat na cele statutowe.

§24

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej 2 osób.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§27

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

 1. członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
 2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. wpisowe i wpłaty na cele statutowe,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, wpływy z 1%, zbiórek publicznych, loterii, sprzedaży cegiełek, charytatywnych sms-ów, odpisów od wynagrodzeń.
 2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Przedmiotem nieodpłatnej i odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:
  1. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
  2. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
  3. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
  4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
  5. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
  6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
  7. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
  8. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
  9. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
  10. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
  11. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
  12. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
  13. Przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
  14. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
  15. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
  16. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  17. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
  18. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
  19. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
  20. Działalność organizatorów turystyki (PKD79.12.Z)
  21. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  22. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
  23. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
  24. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
  25. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
  26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  27. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  28. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z)
  29. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
  30. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
  31. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
  32. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
  33. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
  34. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
  35. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
  36. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
  37. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 94.99.Z)
  38. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)
  39. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
  40. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B)
  41. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
  42. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z)
  43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w pkt. 1 i 3 przeznaczone będą na realizację celów statutowych.
 3. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

§29

Wpłaty na cele statutowe powinny być dokonywane według zadeklarowanego przez członka Stowarzyszenia sposobu.

§30

Stowarzyszenie może otrzymywać i przyjmować dotacje wg zasad określonych przepisami prawa.

§31

Statut lub inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§32

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uprawniony do wniesienia zmian w Statucie jest każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie do Zarządu, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§33

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.